D’COSL Spillfest steet virun der Dier a mir brauchen nach Verstäerkung. Fir een Top Encadrement kënnen ze garantéieren brauche mir dofir déng hëllef.

Mell dech beim Cyril un (621 521 260) a secher dir als Merci ee flotten T-Shirt vum Groupe Animateur

Weu: Kockelscheier
Wéi laang: sou wéi et dir passt tëschent 10h a 17h