Hei fannt dir eng Rei interessant extern Links aus dem Beräich vun
der Kanner- a Jugendanimatioun an der Jugendaarbecht.

Service National de la Jeunesse

Eng ëffentlech Verwaltung déi dem Jugendministère ënnersteet.
Gegrënnt 1964 fir d’Aarbecht mat der Jugend ze begleeden an z’ënnerstëtzen.!

Agenda vum SNJ

Aktivitéiten déi den SNJ an Zesummenaarbecht mam Groupe Animateur an aneren Organisatiounen ubitt.

Lëtzebuerger Jugendherbergszentral

D’Säit vun den Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises (AJL) mat allen Informatiounen iwwer d’Jugendherbergen aus dem Land.

Formations et soutien aux projets pédagogiques

Grousst Jugendportal mat villen Informatioune fir Jugendlecher.

Camps a Kolonien a Lëtzebuerg

Grousst Portal mat alle Camps a Kolonien déi vun deene grousse Jugendorganisatiounen hei am Land ugebuede ginn.