Haut de Moien hunn mir fläisseg mat den Schlümpfen am Duerf geschafft. Et gouf geturnt, gebastelt, gebak, gedanzt a Mëttes gegrillt.  Als Iwwerraschung hunn mir dierfen  op eng laanger Waasserrutsch déi  mir “flutsch” nennen . An hunn domadder fir eis Schlumpfen ob déiperfekt Aart  a Weis vumgudden  Wierder profitéiert. Wat een gelongen Dag!